ÚVODNÍ STRANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚDICTVÍ


Notář jako soudní komisař provádí úkony nutné k vyřízení dědictví

Pokud někdo zemře, matrika vystaví úmrtní list a zašle ho příslušnému soudu, příslušným soudem je přitom soud, v jehož obvodu (okrese) měl zemřelý své poslední bydliště. Soud, který se takto dozví o úmrtí, zahájí řízení o dědictví. Pozůstalí tedy nemusí soudu podávat žádné návrhy nebo žádosti o zahájení řízení o dědictví, řízení je zahájeno z úřední povinnosti. Soud zároveň k provedení úkonů v tomto řízení pověří notáře jako soudního komisaře.

Zatímco obecně platí, že si pro notářskou službu můžete vybrat „svého“ notáře, v případě řízení o dědictví tomu tak není – notáři v obvodu okresního soudu jsou pověřováni dle předem stanoveného rozvrhu, čímž je zajištěna nestrannost jejich rozhodování.

Notář je v řízení o dědictví v postavení soudu, každý je tedy povinen poskytnout mu veškerou nutnou součinnost, např. dostavit se na předvolání, odpovědět na dotazy, předložit požadované listiny, při jednání se chovat důstojně k notáři i k ostatním účastníkům řízení apod., přičemž při nesplnění těchto povinností může notář k jejich vynucení nařídit předvedení Policií ČR nebo uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.